8 maart 2019
09:00
Meppel
€2.950,- exclusief btw
De opleiding wordt gegeven door Sharon Jongsma en Bart-Jan Schokking. Sharon Jongsma is een enthousiaste en gedreven trainer die haar ervaringen uit de praktijk combineert met de inhoud van de trainingen die zij geeft. Sharon heeft verscheidene functies bekleedt binnen het sociaal domein. Zowel uitvoerend als coachend en docerend. Zo heeft zij binnen verschillende gemeenten en welzijnsorganisaties meegedacht over de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en het implementeren van de visie de Kanteling.

Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De inhoud van de opleiding consulent Jeugd is gericht op de professionals welke uitvoering geven aan deze wet en ontwikkelt de competenties welke nodig zijn voor een goede uitvoering van hun taken.

De opleiding Consulent Jeugd is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd met 63,00 punten voor de vrije scholingsruimte voor de jeugdzorgwerker.

De opleiding Consulent Jeugd start in 2019 op de volgende data:

 • 8 maart in Meppel
 • 17 juni 2019 in Amersfoort
 • 10 oktober in Meppel

Wanneer u zich aanmeldt voor deze training, krijgt u toegang tot de online leeromgeving. Op de leeromgeving vindt u lesmateriaal dat gebruikt wordt tijdens de training. Tijdens training wordt theorie gecombineerd met praktijk. Daarbij worden presentaties, interacties en opdrachten gebruikt. Er is daarbij veel ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Al onze docenten geven aan praktijk en een interactieve werkhouding het belangrijkst te vinden. U moet als professional de ervaringen uit uw werk  kunnen delen of inspiratie en kennis opdoen uit de ervaringen van anderen.

Lesprogramma

Module Organisatie en wettelijk kader Jeugdwet

 • Juridisch kader
 • Kernthema’s
 • Jeugdbescherming
 • Privacy

Module Doelgroep jeugd en onderzoek

 • Doelgroep Jeugd
 • Toegang
 • Hulpaanbod en voorzieningen
 • Zelfredzaamheidmatrix
 • Het ondersteuningsplan
 • Procedure indiceren
 • Rapportage

Module Casuïstiek jeugd en communicatie

 • Gespreksvoering
 • Casuïstiek
 • Methodisch werken
 • Vraagverheldering, onderhandelen en conflicten
 • Intervisie

Module Signaleren en richtlijnen kindermishandeling, huiselijk geweld en de meldcode 

 • Signaleren kindermishandeling en huiselijk geweld
 • De meldcode
 • Gespreksvoering bij vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Jeugdbescherming en Jeugdreclassering
 • Verzoek tot onderzoek

Module Kwaliteit en rechtsbescherming en beroep/privacy jeugdwet

 • Jeugdbescherming
 • Privacy
 • Kwaliteit
 • Rechtsbescherming
 • Keukentafelgesprek

Toetsing

De toetsing bestaat uit het voeren van een gesprek met een gezin en het maken van een rapportage.

Voor de volledige opleiding inclusief studiemateriaal betaalt u € 2.950,- excl. BTW. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee en lunch. Tevens ontvangt u het boek Jeugdhulp anno 2016 tijdens de eerste les. Scholingskosten voor een (toekomstig) beroep zijn fiscaal aftrekbaar. De gemeente kan de Btw verrekenen met haar Btw-compensatiefonds.

Na het volgen van de opleiding bent u in staat om;
o Zelfstandig binnen de leefgebieden informatie, vraagverheldering en
advies aan jeugdigen en opvoeders
te verstrekken.
o Adequaat te reageren op signalen en zorgen inzake jeugd.
o Als casemanager jeugd op te treden
(zo nodig doorverwijzen of indiceren)
o De Kantelingsgedachte in zijn volledigheid uit te voeren.
o Vermoedens van kindermishandeling en bedreiging van een gezonde ontwikkeling van een kind te signaleren en te reageren