Bijscholingsdag Jeugdprofessionals

Op 4 oktober is dé Bijscholingsdag voor jeugdprofessionals. Het evenement om je kennis te updaten en te netwerken met andere jeugdprofessionals. Verdien je benodigde SKJ punten op een gemakkelijke en leuke manier. In één dag behaal je 6 SKJ punten.

Handige informatie

Datum: 4 oktober 2022

Locatie: Buitensoïciteit Zwolle

Tijd: 08:15 – 17:15 uur

Prijs: €295,- excl. btw

 

Programma

Ook deze keer hebben we weer een leuk en leerzaam programma opgesteld bestaande uit een ochtend- en middagdeel. Vanaf 08:15 tot en met 08:45 is de inloop waarna het programma wordt geopend door een gastspreker. Hierna volgen verschillende workshops en om 17:15 sluiten we af met een netwerkborrel. Wil je meer weten over het programma? Download dan de brochure. Heb jij jouw keus al gemaakt? Meld je snel aan voor hét event in de jeugdzorg!

Toelichting trainingen

Vlaggensysteem = VOL

 

Trainer: Floorke Jutstra | Hele dag

** Training is vol, kan niet meer gekozen worden**

 

Wat is seksueel gezond gedrag? Hoe kan je op een gepaste pedagogische wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen? Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je globaal de verschillende ontwikkelingsstadia van seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren (feiten, uitingsvormen, aard en omvang);
 • Ken je de criteria van het vlaggensysteem en kan je deze op de juiste manier gebruiken in jouw werkpraktijk;
 • Ken je jouw eigen visie, normen en waarden over seksualiteit, die het handelen kunnen beïnvloeden;
 • Kan je op een gepaste pedagogisch wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen.
 • en nog veel meer!

 

Floorke Jutstra is erkende trainer voor het vlaggensysteem. 

Cultuursensitiefwerken en intercultureel perspectief op gedrag van vluchtelingenkinderen

Autisme

 

Trainer: Rumaine Garcia | Ochtend

 

Ik, jij, wij en zij: hoe verschillend wij ook van elkaar zijn, alle ouders willen het beste voor hun kind. De jeugdzorg kent een dynamische doelgroep, waaronder ook vluchtelingenkinderen en gezinnen. Hoe maak je nu op een passende wijze contact, ga je cultuursensitief te werk en kan je het gedrag van het kind bezien vanuit een intercultureel perspectief? In de workshop staan deze vragen centraal.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de theorie over cultuurverschillen volgens Hofstede en het pyramide model van Deardoff
 • Ken je verschillende opvoedperspectieven, interpretaties van gedrag met betrekking tot vorm en functies.
 • Kan je op een culuursensitieve wijze contact maken met vluchtelingenkinderen- en/of gezinnen, door het toepassen van interculturele competenties.
 • Kan je zorgsignalen bespreekbaar maken en weet je hoe je daarin de samenwerking behoudt met kinderen en gezinnen met een vluchtelingen achtergrond.
 • en nog veel meer!

Jeugdwet: hoe neem je de cliënt mee in de besluitvorming van het hulpverleningsproces en houd je zorgvuldig je dossier bij

 

Trainer: Francine Pors | Ochtend / Middag

 

Aan het einde van de cursus heb je kennis van “informed consent” – wat zijn de wettelijke kaders  over het meenemen van je client in de besluitvorming, toestemming en gevolgen van de besluiten die genomen worden. Daarnaast ben je op de hoogte van de juridische kaders welke informatie er in een dossier thuishoort.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je “Informed consent” – hoe je de cliënt meeneemt in de stappen die je zet en wat de Jeugdwet hierover aangeeft.
 • Kan je omgaan met een cliënt die geluidsopnames maakt (al dan niet vooraf aangegeven).
 • Ken je de richtlijnen van dossiervoering en de omgang met het scheiden van feiten en meningen bij onderbuik-signalen.
 • Oefenen we met het maken van een zorgvuldige afweging en verslaglegging daarover
 • En leren we van de laatste ontwikkelingen uit de praktijk a.d.h.v. het Rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (Feitenonderzoek voorafgaand aan uithuisplaatsingen).

Middelenkennis, Signaleren van ( problematisch) middelengebruik en in gesprek raken over gebruik bij jongeren = VOL

 

Trainer: Fransisca Koerhuis | Ochtend

** Training is vol, kan niet meer gekozen worden**

Het doel van deze trainging is het vergroten van kennis van middelen en middelengebruik. Daarnaast gaat het om het aanleren van vaardigheden m.b.t. het signaleren en bespreekbaar maken van problematiek en kennis van hoe en wanneer (individuele)  verslavingspreventie of –zorg kan worden ingeschakeld. Het is een interactieve workshop met een quiz, kleine opdrachten, discussie, inspiratie en kennisoverdracht op een beklijvende manier.

 

Na het volgen van de training:

 • Ken je de verschillende soorten drugs en de hoofd-effecten daarvan
 • Weet je hoe middelen gerelateerde problematiek tot stand komt
 • Ken je een aantal “nieuwe middelen”(Nieuwe Psychoactieve Stoffen) van naam, effecten, werkingsduur en risico’s, de huidige trends en rages mbt middelengebruik.
 • Ken je een aantal basisprincipes die van belang zijn bij het bespreekbaar maken van middelenproblematiek bij jongeren uitgaande van de Fasen van Gedragsverandering.

Hoogbegaafdheid

 

Hoogbegaafd

 

Trainer: Priscilla Keeman | Middag

 

Steeds vaker komen jeugdprofessionals in aanraking met hoogbegaafdheid bij kinderen en jongeren. Door mogelijke problematiek is de begaafdheid niet altijd zonder meer te herkennen. Het belang is evenwel evident: een (h)erkend (hoog)begaafdheid kind is een gelukkig (hoog)begaafd kind.

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de basiskenmerken van hoogbegaafdheid van baby tot puber
 • Ken je de verschillende soorten begaafdheid en psychologische basisbehoeften bij hoogbegaafdheid
 • Kan je praktische materialen inzetten in gesprekken en doelbepaling met ouder en kind
 • Kan je oplossingsgericht werken toepassen in combinatie met materiaal gebruik
 • Beschik je over handvatten voor gespreks- en luistervaardigheden.
 • En nog meer!

De mens achter de vluchteling

 

 

 

Trainer: Rümaine Garcia | Middag 

 

“Niemand kiest ervoor vluchteling te zijn, maar wij hebben wel de keuze hoe wij hen helpen” – Filippo Grandi (Hoge commissaris voor vluchtelingen).

 

Deze interactieve workshop is voor alle professionals die werken met Oekraïense vluchtelingen of geïnteresseerd zijn in de doelgroep. Het sluit bij jou aan als jij benieuwd bent naar cultuur- en traumasensitief begeleiden.

 

Na het volgen van de training:

 • Ken je de basisbehoeften van vluchtelingen tijdens de begin periode in Nederland;
 • Ken je de verschillende fases waarin vluchtelingen zich kunnen bevinden en hoe jij als professional hierbij kan aansluiten;
 • Kan je intercultureel en traumasensitief begeleiden;
 • Ken je de belangrijke aandachtspunten voor bij het bieden van zorg en ondersteuning;
 • Heb je kennis over een interetnisch netwerk en heb je inzicht hoe je dit kan inzetten.

Meerzijdig partijdig handelen = VOL

 

Lastige cliënten

 

Trainer: Rene Groothede | Ochtend /  middag

** Training is vol, kan niet meer gekozen worden**

 

Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of die moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien. In deze workshop staat de basishouding van Meerzijdige Partijdigheid centraal en ga je zelf oefenen met ‘Een Taal Erbij’ (duplo- methode ontwikkeld door Marleen Diekmann).

 

Na het volgen van deze training:

 • Ken je 4 dimensies van het contextuele gedachtegoed.
 • Ken je de principes van Meerzijdig partijdig handelen.
 • Gaan we oefenen met de basishouding van Meerzijdig partijdig handelen.
 • Heb je zelf het effect ervaren van de methode “Taal Erbij” door ‘poppetjes’ in te zetten als visueel hulpmiddel.

Succesvol uit huis

 

Hechtingsproblematiek

 

Trainer: Friso van Doesburg | Ochtend 

 

Succesvol Uit Huis leert je om uithuisgeplaatste jongeren perspectief te bieden m.b.t. hoe ze succesvol mee kunnen doen binnen de samenleving.

 

Na het afronden van de training:

 • Ontvang je de Succes Canvas. Een tool die jij als professional kan inzetten ter ondersteuning van wat je hebt geleerd in de training.

Deze training is niet SKJ geaccrediteerd en punten toekennen verloopt achteraf in de categorie informeel leren