Winkel

Gespreksvoering bij lastige gesprekken

Jeugd- en Gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Hoe blijf je uit de machtsstrijd, hoe ga je om met onmacht en hoe blijf je helder, duidelijk én in contact met jouw cliënten? De training 'Gespreksvoering bij lastige gesprekken' gaat over het effectief voeren van lastige en belangrijke gesprekken waarbij de kans groot is dat de emoties hoog oplopen, waar je lijnrecht tegenover elkaar kan komen te staan, of waarbij je een discussie moet voeren, omdat er veel op het spel staat. Meestal zijn dat ook de gesprekken die vermeden worden en die niet gevoerd worden om de boel niet op de spits te drijven, met als gevolg dat juist niet op tafel komt wat wel besproken moet worden. In deze training staan we stil bij hoe je deze gesprekken wél kan voeren, zodat er ruimte voor beweging komt. Na deze training krijg je er gewoon zin in om dit type gesprek aan te gaan!

Handboek Jeugdhulp

Handboek WMO

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag | SKJ-punten: 8,5
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als jeugd- en gezinsprofessional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?

Het dialoogmodel in de praktijk

Gedragswetenschappers | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dag
In de training leer je te werken met het dialoogmodel om in complexe casuïstiek een gezamenlijk beeld te vormen met alle betrokken van dat wat helpend is en wat belemmerend. Daarnaast geeft het de kans om op een overzichtelijke manier te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak waarin alle disciplines de ruimte krijgen.

Hoogbegaafdheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Hoogbegaafdheid | 1 dag
Tijdens deze training krijg je inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten hoogbegaafdheid. Daarnaast leer je om op effectieve wijze te communiceren met hoogbegaafde cliënten en hun netwerk.

Intercultureel werken: ‘mijn beeld is maar een beeld’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dag
Deze training is een interactieve training en gaat over wat cultuur is en wat de meest voorkomende cultuurverschillen/aspecten zijn. Je leert vaardigheden aan om contact te kunnen leggen met niet-Westerse en vluchtelingen- kinderen en gezinnen en je leert om te werken vanuit een cultuursensitieve benadering. Daarnaast leer je wat een cultuursensitieve basishouding inhoudt en op welke manier je jouw interculturele competenties kunt versterken, waarbij we tegelijkertijd werken met voldoende afwisseling tussen theorie, het uitwisselen van ervaringen, het samen uitdiepen van casussen en het samen uitvoeren van oefeningen. Je verbreedt jouw perspectieven op de vorm en functie van jouw eigen en van andermans gedrag en jij leert het verschil te herkennen tussen zorgsignalen (gedrag) en interpretaties van opvoederstaken. In de training wordt gebruik gemaakt van (eigen) casuïstiek en de trainer maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en spreekt de ‘taal’ van de jeugdprofessional.

Intervisie 12 bijeenkomsten

Jeugd- en gezinsprofessionals | 12 bijeenkomsten | Intervisie
Bij intervisie staat reflectie op jouw eigen handelen en dat van collega's centraal. Daar kun je immers veel van leren! In een veilige omgeving analyseer je met een vast groepje vakgenoten werk gerelateerde knelpunten. Je helpt elkaar kritisch te kijken naar hoe een probleem in elkaar zit en hoe je het op zou kunnen lossen. Met de hulp van je collega's zoek je uit wat jouw rol is, waar je tevreden over bent, wat je in een bepaalde situatie zou willen leren en wat je daarbij nodig hebt.

Intervisie 7 bijeenkomsten

Jeugd- en gezinsprofessionals | 7 bijeenkomsten | Intervisie
Bij intervisie staat reflectie op jouw eigen handelen en dat van collega's centraal. Daar kun je immers veel van leren! In een veilige omgeving analyseer je met een vast groepje vakgenoten werk gerelateerde knelpunten. Je helpt elkaar kritisch te kijken naar hoe een probleem in elkaar zit en hoe je het op zou kunnen lossen. Met de hulp van je collega's zoek je uit wat jouw rol is, waar je tevreden over bent, wat je in een bepaalde situatie zou willen leren en wat je daarbij nodig hebt.

Intervisietraining

Jeugd- en gezinsprofessionals, Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag | SKJ-punten: 6
Intervisie kunnen organiseren en volgen is een vaste waarde in het beroepscompetentieprofiel van professionals in de (jeugd)hulpverlening. In deze training wordt kennis gemaakt met de conceptuele kaders, theoretische achtergronden, praktische vaardigheden, de do’s and dont’s en individuele leerpunten wat betreft het opzetten van een intervisiegroep en het toepassen van intervisievormen.

Keren van de Gezinsgeschiedenis – Progressiegericht Werken

Gedragswetenschappers | Landelijk | Vakinhoudelijke Methodiek | 1 dag
In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de generationele overdacht van gezinsproblemen. Uitgangspunt is progressiegericht werken waarbij de nadruk ligt op toewerken naar een blijvende gewenste gezinssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gezinshulpbronnen.

Meerzijdig partijdig handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meerzijdige Partijdigheid | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
Van veel hulpverleners wordt gevraagd dat ze een basishouding van meerzijdige partijdigheid in kunnen nemen. Ervaren hulpverleners zullen herkennen dat dit soms makkelijker gezegd dan gedaan is. Met name in complexe situaties, waarin verschillende partijen met elkaar strijden, of waarin mensen het (ogenschijnlijk) totaal laten afweten. Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of in de moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien. Daarom staat Meerzijdige Partijdigheid in deze training centraal. Tevens ervaar je hoe ‘Een Taal Erbij’ (duplo- methode ontwikkeld door Marleen Diekmann) hierbij kan helpen.

Meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dag
Deze training richt zich op het werken met de meldcode 'Huiselijk geweld en kindermishandeling'. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Methodisch handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Methodisch handelen | 2 dagen
Deze training richt zich op methodische handelen. Hoe kan je op een methodische manier professionele afwegingen maken en deze zorgvuldig verantwoorden? Hoe borg je kwaliteit en professionaliteit?

Moreel beraad

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Het Moreel Beraad is een methode waarbij jij samen met je team tot een zorgvuldige afweging komt. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Opleiding Jeugdconsulent

Jeugd- en gezinsprofessionals | Meppel | Opleiding Jeugdconsulent | 5 Lesdagen & 1 toetsdag | fysieke lesdagen
Deze opleiding richt zich op het ontwikkelen van vaardigheden om als jeugdconsulent het vak goed en gedegen te kunnen uitvoeren. Een jeugdconsulent zorgt voor de juiste hulp en maatvoorzieningen wanneer het ouders op eigen kracht niet meer lukt. Samen met het gezin bekijk je wat en wie er nodig is om de situatie te veranderen.