Onze trainingen

Een training is ideaal als je in korte tijd veel bij wilt leren over een specifiek onderwerp. Tijdens een training ga je echt de diepte in! Ons aanbod aan onderwerpen is heel divers. De trainingen zijn SKJ-geaccrediteerd in de categorie formeel leren en worden gegeven door bevlogen docenten met veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie. Ze zijn elk specialist in hun vakgebied en werken zelf ook in de jeugdzorg.

Persoonlijke ontwikkeling in de beroepsomgeving

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 2 dagen
In de training ‘Persoonlijke ontwikkeling’ staan we stil bij hoe jij als (startende) professional je een weg baant door alle nieuwe indrukken en ervaringen op jouw werkplek. Je krijgt te maken met collega’s, samenwerkingsverbanden, de cultuur van jouw organisatie, verwachtingen en taakstellingen. Niet altijd even gemakkelijk en soms best stressvol. Hoe ga je om met werkdruk, belangen, posities, onduidelijkheid etcetera? Hoe vind je je weg? Deze training is erop gericht je toe te rusten met kennis, vaardigheden en enkele tools om jouw rol HBO-er, orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog beter te kunnen nemen in het dynamische en soms hectische beroepsveld van de jeugdhulpverlening.

Culturele taboes

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dagdeel
Taboes doorbreken lijkt wel de trend; denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’), depressie (‘hey het is oke’), geldzorgen (‘Kom uit je schuld’) en dergelijke. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij gezins- en jeugdprofessionals? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen met betrekking tot bijvoorbeeld psychische klachten, seksualiteit, jongens- en meisjesbesnijdenis, licht verstandelijke beperking en kindermishandeling besproken met jeugdigen en/of gezinnen met een andere etniciteit? In deze interactieve training staat het bespreken van taboes op interculturele wijze centraal.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 3 dagen
Ben jij, of word jij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van jouw organisatie? In deze training leert Anja Dijkhuis je de verschillende taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie van aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door middel van interactieve werkvormen vergroot je samen met collega aandachtsfunctionarissen jouw inzicht en vaardigheden in deze adviserende en ondersteunende rol en leer je op welke manier je de meldcode binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Keren van de Gezinsgeschiedenis – Progressiegericht Werken

Gedragswetenschappers | Landelijk | Vakinhoudelijke Methodiek | 1 dag
In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de generationele overdacht van gezinsproblemen. Uitgangspunt is progressiegericht werken waarbij de nadruk ligt op toewerken naar een blijvende gewenste gezinssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gezinshulpbronnen.

Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 1 dag | SKJ-punten: Kijk bij “Praktisch”
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Anorexia, automutilatie & suïcide

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblematiek | 1 dag
In deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: anorexia, automutilatie en suïcide. Je leert wat signalen en kenmerken zijn en krijgt handvatten hoe om te gaan met jongeren op wie dit van toepassing is. Vanuit deze kennis en handvatten kan je ook beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en je weet welke mogelijkheden daarin zijn. 

SEKSUALITEIT, SEKSUELE ONTWIKKELING & SEKSUEEL GEWELD

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag
Deze training draagt bij aan het bespreekbaar maken van een eventueel ongezonde seksuele ontwikkeling met de jeugdige en het gezin, evenals het daar waar nodig kunnen normaliseren en erkenning geven waar sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weten hoe te handelen draagt bij aan een samenwerking waarin leiden en volgen van de client en zijn systeem een precair samenspel is.

Meerzijdig partijdig handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meerzijdige Partijdigheid | 1 dag
Van veel hulpverleners wordt gevraagd dat ze een basishouding van meerzijdige partijdigheid in kunnen nemen. Ervaren hulpverleners zullen herkennen dat dit soms makkelijker gezegd dan gedaan is. Met name in complexe situaties, waarin verschillende partijen met elkaar strijden, of waarin mensen het (ogenschijnlijk) totaal laten afweten. Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of in de moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien. Daarom staat Meerzijdige Partijdigheid in deze training centraal. Tevens ervaar je hoe ‘Een Taal Erbij’ (duplo- methode ontwikkeld door Marleen Diekmann) hierbij kan helpen.

Intercultureel werken: ‘mijn beeld is maar een beeld’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dag
Deze training is een interactieve training en gaat over wat cultuur is en wat de meest voorkomende cultuurverschillen/aspecten zijn. Je leert vaardigheden aan om contact te kunnen leggen met niet-Westerse en vluchtelingen- kinderen en gezinnen en je leert om te werken vanuit een cultuursensitieve benadering. Daarnaast leer je wat een cultuursensitieve basishouding inhoudt en op welke manier je jouw interculturele competenties kunt versterken, waarbij we tegelijkertijd werken met voldoende afwisseling tussen theorie, het uitwisselen van ervaringen, het samen uitdiepen van casussen en het samen uitvoeren van oefeningen. Je verbreedt jouw perspectieven op de vorm en functie van jouw eigen en van andermans gedrag en jij leert het verschil te herkennen tussen zorgsignalen (gedrag) en interpretaties van opvoederstaken. In de training wordt gebruik gemaakt van (eigen) casuïstiek en de trainer maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en spreekt de ‘taal’ van de jeugdprofessional.

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 1 dag
Deze training richt zich op het herkennen van verschillende rouwreacties en je leert hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer moet je gespecialiseerde hulp inzetten? Hoe kan je in gesprek gaan over verlies en rouw met kinderen en jongeren?

Ouderverstoting: het herkennen van en adequaat interveniëren bij complexe omgangsproblematiek

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dagdeel
Complexe scheidingssituaties en omgangsproblematiek vraagt een integrale aanpak. Dit vraagt van de professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak. In deze training bespreken we aan de hand van de laatste inzichten hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.

Uithuisplaatsing en dan…

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Uithuisplaatsing en terugplaatsing | 1 dagdeel
In Nederland zijn er ruim 43.000 kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. In deze training leer je hoe een traject van een uithuisplaatsing verloopt. Wanneer komt een uithuisplaatsing in beeld, welke afwegingen worden daarbij gemaakt en als de uithuisplaatsing een feit is… wat gebeurt er dan daarna? In deze training leer je hoe jij het verschil kunt maken en zowel de jeugdige als diens ouders kunt ondersteunen en begeleiden bij het proces van uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Samen eenzaam: een gezinsgerichte aanpak bij rouw

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 2 dagen
Deze training richt zich op de dynamiek binnen gezinnen en hoe rouw daarop van invloed is. Hoe functioneren gezinnen in rouw en hoe breng je verbinding tussen de gezinsleden tot stand?

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dagdeel
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling meemaakt, is het belangrijk dat hij of zij gezien wordt; dat je als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken en ziet wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, evenals erkenning en complimenten. Soms is er echter meer nodig en wil je weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. Jij wil een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te kunnen vertellen en om tot een gesprek te komen. Deze training richt zich op praktische wijze op de gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Moreel beraad

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Het Moreel Beraad is een methode waarbij jij samen met je team tot een zorgvuldige afweging komt. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dagdeel
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Trauma bij kinderen: werken met de Window of Tolerance

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Trauma | 1 Dag
Druk. Dwars. Onrustig. Slaapproblemen. Moeite met sociaal contact. Hechtingsmoeilijkheden. Dit zijn allerlei klachten waar trauma aan onderliggend zou kunnen zijn, maar wat gebeurt er eigenlijk met het kind als er sprake is van trauma? Hoe zit dit in het brein? Waar kun je in de bejegening van het kind rekening mee houden? Aan de hand van de Window of Tolerance-theorie worden diverse concepten besproken.

Werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel
In de training is er aandacht voor de ontwikkeling van de richtlijnen en hoe deze tot stand komen. Tijdens de training wordt er geoefend met de verschillende richtlijnen om zo de werkzame factoren te belichten. Jij wordt meegenomen in de manier om samen met ouders te zorgen voor passende hulp voor het kind en het gezin, zodat jij gebruik kunt maken van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis om deze toe te passen in de praktijk van de jeugdzorg en jeugdbeschermer. In de training kan er gebruik worden gemaakt van de kennis die jij al hebt en de kennis van de trainer door eigen casuïstiek in te brengen.

Gespreksvoering bij lastige gesprekken

Jeugd- en Gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Hoe blijf je uit de machtsstrijd, hoe ga je om met onmacht en hoe blijf je helder, duidelijk én in contact met jouw cliënten? De training ‘Gespreksvoering bij lastige gesprekken’ gaat over het effectief voeren van lastige en belangrijke gesprekken waarbij de kans groot is dat de emoties hoog oplopen, waar je lijnrecht tegenover elkaar kan komen te staan, of waarbij je een discussie moet voeren, omdat er veel op het spel staat. Meestal zijn dat ook de gesprekken die vermeden worden en die niet gevoerd worden om de boel niet op de spits te drijven, met als gevolg dat juist niet op tafel komt wat wel besproken moet worden. In deze training staan we stil bij hoe je deze gesprekken wél kan voeren, zodat er ruimte voor beweging komt. Na deze training krijg je er gewoon zin in om dit type gesprek aan te gaan!

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten en nabijheid zoeken door de hulpverlener in te zuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Hoogbegaafdheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Hoogbegaafdheid | 1 dag
Tijdens deze training krijg je inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten hoogbegaafdheid. Daarnaast leer je om op effectieve wijze te communiceren met hoogbegaafde cliënten en hun netwerk.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Wet- en regelgeving | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

Weerbaarheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel
Deze training richt zich op de omgang met mentale of fysieke agressie, waar helaas elke jeugd- en gezinsprofessionals eens mee te maken krijgt. Hoe kan je op een juiste wijze met een conflict of een calamiteit omgaan? Hoe kan jij jezelf weerbaarder op de werkvloer opstellen?

Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5, maar hoe werkt dit in vriendschappen en (werk-) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je ook de ander inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

Professionele Standaard – Verdiepingstraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Werken aan werkdruk

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel
Deze training richt zich op het creëren van een balans tussen werkdruk en gezond aan het werk blijven. Wat zijn belangrijke onderdelen om werkdruk aan te pakken en waarom heb je een zeker mate van werkdruk nodig om je werk goed te kunnen doen?

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als jeugd- en gezinsprofessional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?

Driehoekskunde

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dag
Deze training richt zich op de basis van Driehoekskunde. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als hulpverlener namelijk steeds een evenwicht bewaren in de relatie tot ouders en kinderen. Hoe kan je Driehoekskunde in de praktijk brengen?

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 3 dagen
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en op het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg en hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden | 1 dag
Deze training richt zich op de achtergrond en de inhoud van de oplossingsgerichte therapie. Ook ontwikkel je nieuwe gespreksvaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Hoe kan je een cliënt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen?

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding en hoe kan je uit het conflict blijven?

Werken met gezinnen met complexe problemen en versterken van ouderschap

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dagdeel
Tijdens de training staat de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ centraal. De definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek worden behandeld. Daarnaast is er ruime aandacht voor de houding van de jeugd- en gezinsprofessional.

Methodisch handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Methodisch handelen | 2 dagen
Deze training richt zich op methodische handelen. Hoe kan je op een methodische manier professionele afwegingen maken en deze zorgvuldig verantwoorden? Hoe borg je kwaliteit en professionaliteit?

Meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dag
Deze training richt zich op het werken met de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Depressie bij kinderen en adolescenten

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblemen | 3 dagen
Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode en welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

Professionele standaard – Basistraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel
Deze training richt zich op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook leer je om te gaan met ethische dilemma’s uit de praktijk.

Vind hier je training

Informatie of advies nodig voor een training?

Neem direct contact met ons op.
085 – 401 83 65

Start binnenkort

Autisme en sociale interactie

3 april 2023 09:00 Utrecht

Hechtingsproblematiek in het echt

17 april 2023 09:00 Meppel

Gespreksvoering bij lastige gesprekken

26 april 2023 09:00 Meppel

Methodisch handelen

10 mei 2023 09:00 Meppel (1e lesdag)

Opleiding Jeugdconsulent

11 mei 2023 09:00 Meppel

Intervisie 7 bijeenkomsten

12 mei 2023 09:30 Online