Onze trainingen

Een training is ideaal als je in korte tijd veel bij wilt leren over een specifiek onderwerp. Tijdens een training ga je echt de diepte in! Ons aanbod aan onderwerpen is heel divers. De trainingen zijn SKJ-geaccrediteerd in de categorie formeel leren en worden gegeven door bevlogen docenten met veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie. Ze zijn elk specialist in hun vakgebied en werken zelf ook in de jeugdzorg.

SEKSUALITEIT – SEKSUELE ONTWIKKELING & SEKSUEEL GEWELD

Jeugd- en gezinsprofessional | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag
Deze training draagt bij aan het bespreekbaar maken met de jeugdige en het gezin als er sprake is van een ongezonde seksuele ontwikkeling, daar waar nodig kunnen normaliseren en erkenning geven waar sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Weten hoe te handelen draagt bij aan een samenwerking waarin leiden en volgen van de client en zijn systeem een precair samenspel is.

Meerzijdig partijdig handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meerzijdige Partijdigheid | 1 Lesdag
Van veel hulpverleners wordt gevraagd dat ze een basishouding van meerzijdige partijdigheid in kunnen nemen. Ervaren hulpverleners zullen herkennen dat dit soms makkelijker gezegd dan gedaan is. Met name in complexe situaties, waarin verschillende partijen met elkaar strijden, of waarin mensen het (ogenschijnlijk) totaal laten afweten. Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of die moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien. Daarom staat Meerzijdige Partijdigheid in deze training centraal. Tevens ervaar je hoe ‘Een Taal Erbij’ (duplo- methode ontwikkeld door Marleen Diekmann) hierbij kan helpen.

Intercultureel werken: mijn beeld is maar een beeld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken / Culturele bewustwording | 1 dag
Deze training is een interactieve training en gaat over wat cultuur is en de meest voorkomende cultuurverschillen/aspecten. Je leert vaardigheden aan voor het contactleggen met Niet-Westerse en vluchtelingen- kinderen en gezinnen en leert te werken vanuit een cultuursensitieve benadering, basishouding en interculturele competenties waarbij we werken met voldoende afwisseling tussen theorie, uitwisselen van ervaringen, samen uitdiepen van casussen en oefeningen. Je verbreed je perspectieven op de vorm en functie van je eigen en andermans gedrag en leert het verschil te herkennen tussen zorgsignalen (gedrag) en interpretaties van opvoederstaken. In de training wordt gebruik gemaakt van (eigen) casuïstiek en de trainer maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en spreekt de ‘taal’ van de jeugdprofessional.

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 1 dag
Deze training richt zich op het herkennen van verschillende rouwreacties en je leert hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer moet je gespecialiseerde hulp inzetten? Hoe kan je in gesprek gaan over verlies en rouw met kinderen en jongeren?

Ouderverstoting, herkennen en adequaat interveniëren bij complexe omgangsproblematiek

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | dagdeel
Complexe scheidingssituaties en omgangsproblematiek vraagt een integrale aanpak. Dit vraagt van de professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak. In deze training bespreken we aan de hand van de laatste inzichten hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.

Uithuisplaatsing

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Uithuisplaatsing | dagdeel
In Nederland zijn ruim 43.000 kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. In deze workshop leert u hoe een traject van een uithuisplaatsing verloopt. Wanneer komt een uithuisplaatsing in beeld, welke afwegingen worden daarbij gemaakt? En als de uithuisplaatsing een feit is….wat gebeurt er daarna? Als jeugd- en gezinsprofessional kunt u juist in het ‘daarna’ traject een belangrijke rol spelen. Voor het kind, voor ouders en andere betrokkenen bij het (gezins) systeem. Om vanuit de pijn van de uithuisplaatsing weer te werken naar perspectief voor de toekomst.

Samen eenzaam, een gezinsgerichte aanpak bij rouw

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 2 dagen
Deze training richt zich op de dynamiek binnen gezinnen en hoe rouw daarop van invloed is. Hoe functioneren gezinnen in rouw? Hoe breng je verbinding tussen de gezinsleden tot stand?

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | dagdeel
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling mee maakt is het belangrijk dat hij/zij gezien wordt. Dat u als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken. Zien wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, erkenning en complimenten. En soms is er meer nodig en wilt u weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. U wilt een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te vertellen en tot een gesprek te komen. Deze workshop richt zich op praktische wijze op gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Moreel beraad

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | dagdeel
Als jeugdprofessional heb je allemaal wel eens te maken met een complexe casus die vaak emoties bij jezelf oproept en waarin je blijft zoeken naar de juiste keuzes. Maar waar doe je goed aan, wat is dan de juiste keuze? En voor wie? En wat als alle keuzes die je hebt allemaal niet goed voelen? Dit brengt onzekerheid met zich mee. Om toch tot een weloverwogen besluit te komen, kan een moreel beraad een hulpmiddel zijn. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | dagdeel
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Trauma bij kinderen, werken met de Window of Tolerance

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | Dag
Druk. Dwars. Onrustig. Slaapproblemen. Moeite met sociaal contact. Hechtingsmoeilijkheden. Dit zijn allerlei klachten waar trauma onderliggend zou kunnen zijn. Wat gebeurt er eigenlijk met het kind als er sprake is van trauma? Hoe zit dit in het brein? Waar kun je in de bejegening van het kind rekening mee houden? Aan de hand van de Window of Tolerance-theorie worden diverse concepten besproken.

Werken met de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | Dagdeel
In de training is er aandacht voor de ontwikkeling van de richtlijnen en hoe deze tot stand komen. Tijdens de training wordt er geoefend met de verschillende richtlijnen om zo de werkzame factoren te belichten. De deelnemers worden meegenomen in de manier om samen met ouders te zorgen voor passende hulp voor het kind en het gezin. Dit zodat de deelnemers gebruik maken van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis om deze toe te passen in de praktijk van de jeugdzorg en jeugdbeschermer. Tijdens de training kan er gebruik worden gemaakt van de impliciete kennis die er al aanwezig is bij de deelnemers en de trainer door casuïstiek in te brengen.

Gespreksvoering bij lastige gesprekken

Jeugd- en Gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Hoe blijf je uit de machtsstrijd, hoe ga je om met onmacht en hoe blijf je helder, duidelijk én in contact met jouw cliënten? De training Gespreksvoering op het scherpst van de snede gaat over het voeren van gesprekken waarbij de kans groot is dat de emoties hoog oplopen, waar je lijnrecht tegenover elkaar kan komen te staan of een discussie moet voeren, omdat er veel op het spel staat. Meestal zijn dat ook de gesprekken die vermeden worden. Die niet gevoerd worden om de boel niet op de spits te drijven. Met als gevolg dat juist niet op tafel komt wat wel besproken moet worden. In deze workshop staan we stil hoe je deze gesprekken wél kan voeren, zodat er ruimte voor beweging komt. Na deze workshop krijg je er gewoon zin in om dit type gesprek aan te gaan.

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | dagdeel
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten, en nabijheid zoeken, de hulpverlener inzuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Hoogbegaafdheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 dag
Tijdens deze training krijg je inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten hoogbegaafdheid. Daarnaast leer je om op effectieve wijze te communiceren met hoogbegaafde cliënten en zijn netwerk.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Jeugdwet | 1 dag
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

Weerbaarheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Meppel | Professionele autonomie | dagdeel
Deze training richt zich op de omgang met mentale of fysieke agressie, waar helaas elke jeugd- en gezinsprofessionals eens mee te maken krijgt. Hoe kan je op een juiste wijze met een conflict of een calamiteit omgaan? Hoe kan jij jezelf weerbaarder op de werkvloer opstellen?

Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag
Deze training richt zich op de ontwikkeling van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren. Wat is seksueel gezond gedrag? Hoe kan je op een gepaste pedagogische wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen?

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 dag
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is een van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), zoals beschreven in de DSM-5. En hoe werkt dit in vriendschappen en (werk) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je de ander ook inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

Verdiepingstraining professionele standaard

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Beroepsethiek | dagdeel
Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Werken aan werkdruk

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | dagdeel
Deze training richt zich op het creëren van een balans tussen werkdruk en gezond aan het werk blijven. Wat zijn belangrijke onderdelen om werkdruk aan te pakken? En waarom heb je een zeker mate van werkdruk nodig om je werk goed te kunnen doen?

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als professional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?

Driehoekskunde

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dag
Deze training richt zich op de basis van driehoekskunde. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als hulpverlener namelijk steeds een evenwicht bewaren in de relatie tot ouders en kinderen. Hoe kan je driehoekskunde in de praktijk brengen?

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 3 dagen
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg? Hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden | 1 dag
Deze training richt zich op de achtergrond en de inhoud van de oplossingsgerichte therapie. Ook ontwikkel je nieuwe gespreksvaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Hoe kan je een cliënt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen?

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding? Hoe kan je uit het conflict blijven?

Methodisch handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Methodisch handelen | 2 dagen
Deze training richt zich op methodische handelen. Hoe kan je op een methodische manier professionele afwegingen maken en deze zorgvuldig verantwoorden? Hoe borg je kwaliteit en professionaliteit?

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meldcode | 1 dag
Deze training richt zich op het werken met de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Depressie bij kinderen en adolescenten

Jeugd- en gezinsprofessionals | Brabant | Stemmingsproblemen | 3 dagen
Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode? Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

Basistraining Professionele standaard

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Beroepsethiek | dagdeel
Deze training richt zich op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook leer je om te gaan met ethische dilemma’s uit de praktijk.

Vind hier je training

Informatie of advies nodig voor een training?

Neem direct contact met ons op.
085 – 401 83 65